Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Disclaimer

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Topfund zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat u als gebruiker instemt met het onderstaande.

 

Gebruik van deze website

Deze site, noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Topfund, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Topfund uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Topfund geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Topfund en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Topfund.

 

Online communicatie

Gebruikers van deze site kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien van specifieke gegevens, op basis van een door hen opgegeven profiel. Dergelijke gegevens kunnen worden verzonden via e-mail of zogenaamde SMS-berichten. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is het bovenstaande onverkort van toepassing.

 

Cookies

De website van Topfund maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van deze cookies het gedrag van de bezoekers van de website van Topfund geanalyseerd. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Het niet accepteren van cookies kan voor u gevolgen hebben voor de werking van de website.

 

Beleggen en risico's

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiële risico’s verbonden zijn.

 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Topfund uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Alhoewel Topfund zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. Topfund verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  

E-mail

De informatie in e-mailberichten kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies of aanbod, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het in dit geval wel om een advies of aanbod gaat. Tevens wijzen wij u erop dat e-mailberichten gericht zijn aan en bedoeld zijn voor de geadresseerden. De inhoud ervan (inclusief die van eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Ontvangt u een bericht maar bent u niet de bedoelde geadresseerde, dan hebt u geen recht kennis te nemen van de inhoud ervan (inclusief die van eventuele bijlagen). Wij verwachten dan van u dat u de ontvangst van het bericht aan de afzender meldt, eventuele bijlagen bij de e-mail niet opent en het bericht (inclusief de eventuele bijlagen) onmiddellijk uit uw systeem verwijdert zonder het verder te verspreiden, te vermenigvuldigen of toegankelijk te maken voor anderen. U bent mogelijk aansprakelijk indien u in strijd met het voorgaande handelt.

 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.