Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten

Het Fonds

Het fonds zal vooral beleggen in professionele aan crypto gelieerde fondsen en/of managed accounts die actief beleggen in Cryptocurrencies, Blockchaintechnologieën en DeFi.

Het fonds heeft als doel om bovengemiddelde beleggingsresultaten te behalen in een markt die zich (vaak/veelal) kenmerkt door bovenmatige volatiliteit. Om de daarmee gepaard gaande risico’s zoveel mogelijk te dempen, worden de aan crypto gelieerde fondsen onder meer, en vooral, geselecteerd op basis van elkaar aanvullende strategieën om zo de meest optimaal gebalanceerde en gediversifieerde cryptoportefeuille samen te stellen.

Beleggingsbeleid

1.

Professionele/Institutionele crypto fondsen met aantoonbare en verifieerbare staat van dienst

Het Fondsbeleid kenmerkt zich door hoofdzakelijk beleggingen te doen in professionele aan crypto gelieerde beleggingsfondsen met een aantoonbare en verifieerbare staat van dienst. In de selectieprocedure geldt verder als stelregel dat de strategieën van de professionele aan crypto gerelateerde beleggingsfondsen elkaar moeten aanvullen zodat wordt gezorgd voor een juiste risicospreiding en om zodoende de potentiële performance te optimaliseren.

Meer specifiek kunnen bijvoorbeeld ‘long/short’ strategieën worden toegevoegd om, anders dan bij ‘long-only’, ook te kunnen profiteren van een (tijdelijk) neergaande trend.

Het initiële streven is om, afhankelijk van de omvang van het beheerd vermogen, in een minimum van vijf (5) professionele cryptofondsen te participeren. Naarmate de omvang van het Fonds groeit, zal dat aantal naar verwachting toenemen.

2.

Profiteer van 'Pooling', ofwel bundeling van gelden

Individuele professionele aan crypto gelieerde fondsen hanteren vaak aanzienlijke bedragen als minimale threshold, waardoor een juiste risicospreiding – over meerdere fondsen en strategieën – wordt bemoeilijkt. Bovendien concentreren veel professionele cryptofondsen zich dikwijls op een bepaalde, specifieke strategie met slechts gerichte focus op één onderdeel – door zich bijvoorbeeld alleen bezig te houden met daghandel in de Bitcoin of zich alleen te richten op Blockchain dan wel DeFi technologieën – waardoor concentratierisico ontstaat.

Met een belegging in het Topfund Crypto Fonds bent u door de ‘pooling’, ofwel bundeling, van gelden al vanaf een inleg van €100.000,- verzekerd van gediversifieerde blootstelling aan het crypto-universum als geheel, waardoor niet alleen de risico’s worden gespreid maar ook een meer consistente performance wordt bewerkstelligd.

3.

Selectiecriteria van fondsen

Expertise en capaciteit van het team

Een van de meest doorslaggevende selectiefactoren betreft de kwaliteit van het beleggingsteam van een fonds. Daarbij selecteren wij op basis van kennis, ervaring en toewijding, alsook omvang, capaciteit en efficiëntie om beleggingsuniversa afgewogen samen te stellen, nauwlettend te volgen en waar nodig aan (nieuwe) omstandigheden aan te passen.

Een duidelijk en doordacht proces

Een goed beleggingsproces valt of staat met duidelijke beleggingsdoelstellingen en een doordachte beleggingsfilosofie. Onze ervaring leert dat fondsen die deze het beste weten te vertalen naar een goed gestructureerd en helder gedefinieerd beleggingsproces ook het beste weten te presteren.

De belegger centraal

Net als het team en het proces is ook de klantfocus van een beleggingsfonds van groot belang. Buiten kijf staat dat wij alleen fondsen prevaleren waarbij de belegger centraal staat in plaats van enkel eigenbelang dat wordt nagestreefd.

Een afgewogen risico-rendementsverhouding

Hoewel de prestaties uit het verleden, middels verificatie van een daadwerkelijk opgebouwd trackrecord, altijd worden meegenomen om tot de selectie van een goed fonds te komen, lopen rendementen immer hand in hand met risico’s. Om de afstemming tussen rendementsmaximalisatie en risicominimalisatie te optimaliseren, wordt in de fondsselectie het risico-rendementsprofiel dan ook altijd meegewogen.

Transparante en lage kostenstructuur

Aangezien veel studies uitwijzen dat er een positief verband zit tussen transparante, lage fondskosten en goede fondsprestaties, worden transparantie van de kostenstructuur en hoogte van het kostenniveau altijd mede in ogenschouw genomen om tot een definitieve fondskeuze te komen.

Maandelijks zal op de Handelsdag (zijnde de eerste werkdag van de maand) de Nettovermogenswaarde van elk onderliggend fonds waarin wordt geparticipeerd worden opgevraagd. Mede aan de hand daarvan zal vervolgens de Nettovermogenswaarde van het Topfund Crypto Fonds worden bepaald.

Indien u verdere toelichting wenst over het beleggingsbeleid dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Beleggingsuniversum

Het Topfund Crypto Fonds zal ten principale beleggen in professionele aan crypto gelieerde fondsen die actief beleggen in Cryptocurrencies, Blockchaintechnologieën en DeFi. Daarnaast kan met een deel van het vermogen onder beheer ook zelf worden belegd of gehandeld in coins, tokens en andere op Blockchain gebaseerde digitale munteenheden met als doel om het risico- en liquiditeitsmanagement te optimaliseren en de stabiliteit en groei van de performance te waarborgen.