Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Tijdelijk steunen is het motto (en niet langdurig stimuleren)

Stimulering is tegenwoordig hét modewoord. In de VS, maar eigenlijk overal ter wereld wel, gaan momenteel alle beleidsdiscussies vooral over de omvang van weer een nieuw coronahulppakket.

 

 

Maar de focus die louter is gericht op de grootte van een volgende stimuleringsronde trekt de aandacht weg van wat er werkelijk gaande is in de wereldeconomie. In plaats van stimulans zouden de sleutelwoorden steunverlening én –opheffing moeten zijn: steun op de korte termijn voor degenen die het zwaarst getroffen zijn, en het stopzetten daarvan zodra een succesvol vaccinatieprogramma is voltooid.

Geen ‘normale’ omstandigheden

De reden hiervoor is simpel: geen van de grote economieën is vorig jaar in een ‘normale’ laagconjunctuur geraakt, wat de reden is dat er straks dus ook geen sprake zal zijn van een ‘normaal’ herstel. De economische neergang trad vooral in als gevolg van door overheden opgelegde lockdowns in combinatie met de (begrijpelijke) beslissing van huishoudens om zichzelf financieel te beschermen door minder uitgaven te doen dan gewoonlijk. Het zou dan ook vreemd zijn dat de autoriteiten enerzijds de economische activiteit beperken om gezondheidsredenen, maar die anderzijds proberen te stimuleren met monetaire en budgettaire verruimingsmaatregelen.

En dus moet verruiming niet als doel hebben om de (consumenten)bestedingen langdurend aan te jagen, maar enkel dienen om bedrijven, werknemers en zelfstandig werkenden die in moeilijkheden zijn geraakt, in staat te stellen om tijdelijk financieel te overleven.

Cruciaal onderscheid

Het onderscheid tussen stimulering en ondersteuning is in deze cruciaal. In maart vorig jaar kochten centrale banken grote hoeveelheden (staats)obligaties om ontwrichting op een – in normale omstandigheden – liquide markt te voorkomen. Maar die aankopen werden niet teruggedraaid toen die tijdelijke verstoring weer normaliseerde. Het resultaat is dat de hoeveelheid geld in omloop, anders dan na de kwantitatieve versoepeling als reactie op de kredietcrisis, nu wereldwijd zeer snel groeit, waarmee ook het risico op geldontwaarding en inflatie oploopt.

Onzekerheid nog altijd troef

Om dat risico te beperken zal financiële steun dus alleen maar moeten worden verleend tótdat corona in de kiem is gesmoord, alle beperkingen zijn opgeheven en het vertrouwen weer grotendeels is hersteld, waarbij aangetekend dat niemand nu al met zekerheid kan zeggen wanneer dat zal zijn. Vooral niet met het oog op steeds weer nieuwe (meer besmettelijke) mutatievarianten die opduiken en tegenvallers die zich voordoen bij de uitrol van de vaccinatieprogramma’s, waardoor prognoses constant moeten worden bijgesteld. Wat dat betreft is het veelzeggend dat de vorig jaar rond deze tijd gemaakte economische vooruitzichten met de kennis van nu verre van accuraat blijken te zijn geweest.

Ook, en vooral, focus op de afbouw van hulp

Maar goed, met name in de VS gaat de aandacht momenteel dus vooral uit naar de omvang van het door de Biden-administratie voorgestelde maatregelenpakket, waarbij het, zoals gezegd, logisch is om tijdelijk groots te ondersteunen om mensen door een uitzonderlijk moeilijke tijd heen te helpen. Maar zonder voldoende consideratie voor de aard en het ontstaan van de huidige schok én het straks weer geleidelijk afbouwen van financiële hulp naarmate de coronabeperkingen meer worden opgeheven, zouden langer dan noodzakelijke budgettaire stimuleringsmaatregelen – bovenop de al enorme geldinjecties van de Fed – het gevaar van sterk oplopende inflatie op de lange termijn alleen maar meer vergroten.

Het debat nu zou dan ook veel meer moeten gaan over de timing en duur van extra budgettaire steun en niet over de vraag of dit neerkomt op $2.000, $1.000 of $500 miljard, of iets daartussenin.

Steun, niet stimulans, is doorslaggevend om de coronaschade te beperken en tegelijkertijd toekomstige (hoge) inflatie te vermijden. Pas daarna, in een postcorona-economie dus, kan er vervolgens weer met volle focus aan de (her)ontwikkeling van economische activiteit worden gewerkt.

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.