Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

De échte coronacrisis: door minder banen en inkomen steeds meer armoede en honger

 

Naar schatting van de Wereldbank heeft de coronacrisis dit jaar al zo’n 100 miljoen mensen in extreme armoede geworpen. Daarmee is er voor het eerst in bijna 25 jaar sprake van een toe- in plaats van afname in het aantal extreme armoedegevallen, die de Wereldbank als zondanig definieert wanneer met minder dan $1,90 per dag moet worden rondgekomen.

 

Eind vorig jaar, voordat de pandemie wereldwijd toesloeg, werd het aantal mensen in extreme armoede voor 2020 geschat op 615 miljoen, maar inmiddels lijken we de grens van 700 miljoen al ruim te zijn gepasseerd. Zelfs tijdens de wereldwijde financiële crisis van tien jaar geleden – toen het grootste deel van de wereld op een vergelijkbare manier in een recessie verkeerde – bleef het aantal mensen in extreme armoede dalen omdat de belangrijkste opkomende markten, India en China, toen bleven groeien.

Groep extreem armen steeds meer divers

Maar de gevolgen van het coronavirus blijken wijdverspreider en ernstiger te zijn, waardoor wereldwijd ook nieuwe bevolkingsgroepen in extreme armoede geraken. Precorona waren het meestal ongeschoolde plattelandsjongeren, werkzaam in de land- en tuinbouw, die onder de extreem armen vielen. De huidige pandemie dwingt echter ook steeds meer mensen uit drukke stedelijke gebieden, met een hoger opleidingsniveau en werkzaam in een middenkaderfunctie (of hoger) in sectoren als de horeca, het vervoer en de bouw, tot armoede.

In lijn met de toenemende extreme armoede heeft het coronavirus ook de voedselcrisis over de hele wereld verergerd. Volgens het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WPF) van de Verenigde Naties is het aantal mensen dat te lijden heeft van voedselonzekerheid dit jaar zelfs verdubbeld: van 135 miljoen mensen die honger leden in 2019 naar 270 miljoen mensen die dit jaar geen fatsoenlijke maaltijd meer kunnen betalen.

Eerder nog sprake van overvloed

Vóór de pandemie leefden we juist in een tijd van overvloedige oogsten en voldoende voedselvoorraden. Maar de vele wereldwijde lockdowns en de daarmee gepaarde gaande verstoringen in voedselverwerking, -handel en -transport, 500 miljoen verloren banen en aangetaste koopkracht, hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen in enkele van de meest kwetsbare regio’s chronisch honger lijden.

Vooral kleine kinderen (twee jaar of jonger) zijn volgens de VN een bron van zorg, aangezien ondervoeding in een zeer belangrijke fase van hersenontwikkeling het leervermogen én verdienpotentieel later in het leven kan aantasten. Dat is op zichzelf al erg genoeg, ware het niet dat daardoor de armoedecyclus ook nog eens in stand wordt gehouden.

Daarnaast zijn wereldwijd meer dan 370 miljoen kinderen afhankelijk van een schoolmaaltijd als voornaamste bron van voedsel wat de crisis verergert voor de vele kinderen die vanwege de pandemie (nog steeds of alweer) niet naar school toe kunnen. Bovendien zorgt de groeiende armoede in veel ontwikkelingslanden ook voor een toename van kinderarbeid, omdat de financiële druk op gezinnen met ouders die toch al vaak afhankelijk zijn van kinderen om in hun levensonderhoud te voorzien, te hoog wordt.

Coronaprik niet voldoende

Behalve grote ellende heeft het coronavirus ook tijd voor bezinning gecreëerd. Laten we hopen dat de wereld de extra aandacht voor het Wereldvoedselprogramma van de VN – dankzij de afgelopen weekend verkregen Nobelprijs voor de Vrede – kan vasthouden. Want, hoewel de komst van een vaccin straks de beurzen wel weer naar nieuwe recordhoogtes zal stuwen, is er meer dan ‘een spuitje’ nodig om de diepserieuze voedsel- en armoedeproblemen in de wereld op een structurele manier te bevechten.

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.